203

Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats). Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Cost
Gratuït
Documentació necessària?
Descripció documentació
Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia): -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir. -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país. -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència. -Menors d'edat casats: a més, llibre de família. Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament: -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal. -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full. -Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines de l'Ajuntament
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2021 11:54